Сегашно просто или сегашно продължително време

 

Сравнете двете времена:

Present Continuous (I am doing) Present Simple (I do)
Използва се:

  1. Когато действието се случва сега, в момента, когато говорим

The water is boiling. Can you turn it off, please?

Водата ври. Може ли да го изключиш, моля?

 

  1. Действието е в прогрес, но може и да не е в момента. Започнало е в миналото и продължава.

Jonathan is taking a computer course.

Джонатан посещава курс по компютри (не в момента)

Използва се:

  1. Когато говорим за повтарящо се действие

Jim goes to church every Sunday.

  1. Когато говорим за действие изобщо (не което е в прогрес)

Water boils at 100 degrees Celsius.

Разгледайте следните примери:
Listen to those people. What language are they speaking? Слушай тези хора. На какъв език говорят?
“Where is Tom?” “He’s playing tennis.”
What are you doing here?

Silvia is in Britain for three months. She’s learning English.

 

Excuse me. Do you speak English?Tom plays tennis every Saturday.

What do you do? (What’s your job?)

Most people learn to swim when they are children.

remember-sticky-note-hi-17j9eszНякои глаголи се използват само в Present Simple. Например: Не може да кажем “I am knowing”, казваме “I know” – дори когато описваме момента, в който говорим  – аз зная сега, в момента.

Тези глаголи често изразяват действието не като процес с някаква продължителност, а са нещо постоянно, което не се изменя във времето. Ето списък на глаголи, които обикновено не се използват в продължителни времена:

Want,   Like,   Belong,   Know,   Suppose,   Remember,   Need,   Love,   See,   Realize,   Mean,   Forget,   Prefer,   Hate,   Hear,   Believe,   Understand,   Seem.

Например: Do you like London? (not “are you liking”)
He doesn’t understand. (not “he isn’t understanding”)
These shoes belong to me. (not “are belonging”)
What do you think Tom will do? (=What do you believe he will do?)
but: What are you thinking about? (=What is going on in your mind?
Have  – но само когато означава “имам, притежавам”
“Have”  се използва в продължително време, когато е в някои изрази – например, have breakfast – закусвам и др. подобни.

Например: I’m having breakfast. She’s having a bath.
В тези случаи”have” изобщо не се превежда – казваме Аз закусвам. Тя взима вана.

Think също не се употребява в продължително време, но само когато означава “считам, смятам” – I think this is good. Мисля, че това е добре.

“Think” се използва в continuous когато означава – имам мисъл, мисля да…

Например: I’m thinking of going to Spain.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply