Употреба на спомагателните “as” и “like”

“As” и “like” често се бъркат, тъй като и двете думи се използват за да сравнят действия или ситуации. Но, разбира се, при тези думи съществува голяма разлика.

Употреба на as”:

Думата „as” се употребява, когато се говори за работа или функция.

Например: „Аз работих като асистент в магазин за период от две години, докато бях студент. (I worked as a shop assistant for 2 years when I was a student.) или „Той използва обувката си като чук, за да закачи картината“, (He used his shoe as a hammer to hang the picture up.)

В сравнения по-често се използва структурата „as…as”.

Например „Той не е толкова висок, колкото брат си“ (He’s not as tall as his brother.) или „Тя бягаше толкова бързо, колкото можеше.“, (She ran as fast as she could.)

В следващите сравнения „as“ се използва като съюз – думата е последвана от съчетание на подлог и глагол:

  • He went to Cambridge University, as his father had before him (Той влезе да учи в университета Кеймбридж, също както и баща му преди него.)
  • She’s a talented writer, as most of her family are. (Тя е талантлив писател, както повечето членове на семейството й.)

Употреба на Like

В следните сравнения „likeе предлог и е последван от съществително или местоимение: „Работих като роб цял следобед“ (I’ve been working like a dog all afternoon.) или „Тя изглежда точно като майка си.“ (She looks just like her mother.)

Употреба на Like и As if/As though

Like, as if и as though могат да бъдат използвани, за сравнения. Няма разлика в значението на трите форми. Например:

  • „Изглеждаш, сякаш си видял дух“ (You look as if you’ve seen a ghost.)
  • „Говориш, сякаш никога няма да се видим отново“ (You talk as though we’re never going to see each other again.)
  • „Изглежда ще вали.“ (It looks like it’s going to rain.)

Изрази с as

Всеки от следните изрази съдържа „as“.

  • „Опитах да използвам сол, какти ти предложи, но петното не изчезна“ (I tried using salt as you suggested but the stain still didn’t come out.)
  • „Както се разбрахме, компанията ще бъде разделена 50/50 помежду ни“ (As we agreed the company will be split 50/50 between us.)
  • „Къщата име същата като нашата“ (Their house is the same as ours.)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply