Видеоуроци по правилно английско произношение на типични звукове – /Λ/, /æ/ и /a:/

1 В този видеоурок на ББС ще се научите да произнасяте правилно английския краък звук  / . Той е подобен на българския звук “а”, но е малко по-затворен, произнася се с не толкова широко отворена уста. Обикновено върху този звук пада ударението в думата.

Освен това, ще се научите да усещате разликата между кратките звуци/ и /æ/.

Примери, употребени във видеото:

strut – /strΛt/ – наперена походка

mud – /mΛd/ – кал

love – /lΛv/ – любов

blood – /blΛd/ – кръв

Произнасяне на краткия звук /ᴧ/

 

Примерите от сравнението между кратките звуци /Λ/ и /æ/.:

Кратък звук /Λ/ Краък звук/æ/
unkle /’Λŋkəl/- чичо ankle /’æŋkel/ – глезен
bunk /bΛŋk /- койка, спално място bank /bæŋk / -банка
but /bΛt / – но bat /bæt / – прилеп
swum /swΛm /- мин. причастие на глагола „плувам“ swam /swæm / –  минало време на глагола „плувам“

 

vowels-1-ae-smallВ този видеоурок на ББС ще научите как правилно се произнася звукът /æ/Той малко прилича на българското “а”, но устата се отваря по-широко настрани и се получава звучене, което напомня както на “а”, така и на “е”. Слушайте внимателно и се опитайте да повторите точно.

Примерите от видеото:

trap – /træp/ – капан

stamp – /stæmp– печат

back – /bæk/ – гръб

lap – /læp/ –  скут

Произнасянето на звука /æ/

 

vowels-10-a-long-smallВ този видеоурок ще видите и чуете правилното произношение на дългия английски звук /a:/. Той прилича на българското /a/, но образуването му става по-навътре в устната кухина и понякога звучи малко гърлено, а устните са малко закръглени. Слушайте внимателно и повтаряйте след диктора:

 Във видеото са представени следните думи:

father – /’fa:ðə/ – баща

start – /sta:t/ – начало

hard – /ha:d/ – твърд

Произношение на дългия гласен звук /a:/

Advertisement

No comments.

Leave a Reply