Задължителна образователна система в Англия

1Структура 

Всички деца с постоянно местожителство в страната, независимо от националността им попадат в задължителната образователна система на Англия.Задължителното образование продължава 11 години. Първата степен е до 7 годишна възраст, втората степен е от 7 до 11 години, третата степен е от 11 до 14 години и четвъртата обхваща възрастовата група от 14 до 16 години . Има два вида училища – частни(независими) и държавни. В държавните за обучението не се заплаща. Задължителното образование в Англия и Уелс е разделено на четири ключови степени, наречени “Key Stages“.  Възможно е също да се получи образование и при обучение в къщи. Родителите, избрали тази възможност, трябва обаче да получат специално разрешение.

Начално ниво

С началното училище започва началното образование. Децата трябва да започнат образованието си, когато навършат 5 години и продължава, докато навършат 11 години. Началното училище обхваща първите две ключови степени – Key Stage 1 & Key Stage 2.

Децата започват обучението си на определени дати – обикновено 31 август, 31 декември и 31 март. Повечето деца всъщност тръгват на училище между четвъртата и петата си година. В началните училища се преподава  учебно съдържание, съобразено с възрастта, възможностите, наклонностите и евентуално със специалните нужди на детето.  То има за цел да  стимулира духовното, моралното, културното, умственото и физическото развитие на ученика в училището и обществото. То също има за цел да подготви учениците за възможностите, отговорностите и изискванията на бъдещия живот. В първите години от началното образователно ниво  акцентът е поставен основно върху овладяване на грамотността и смятането. Училищата за деца със специални нужди обучават деца с ментални или физически проблеми, които не са в състояние да учат в началните или прогимназиалните училища. Учебните заведения за деца със специални нужди имат за цел да ги подготвят за интегриране в трудовия свят.

Средно ниво

Средното образование се състои от две степени (Key Stages )- степен 3 е за ученици между 11 и 14 години, а степен 4 за учениците между 14- и 16-годишна възраст.

Всички държавни училища  трябва да дават общообразователна подготовка на учениците, както е предвидено в Националния учебен план. Националният учебен план представлява рамката, към която отделните училища трябва да се придържат. Националният учебен план определя кои предмети трябва да бъдат преподавани, но не и какво учебно време да се отделя на всеки предмет.

В Англия,  четвъртата степен (“Key Stage 4”)  е ориентирано професионално обучение.Броят на изучаваните предмети е значително съкратен..

Учениците получават подготовка по изискванията на получаване на Общо свидетелство за средно образование (General Certificate of Secondary Education – GCSE) в края на четвъртата степен (16 години). Изпитите са по отделните предмети и се оценяват от отделни независими комисии по всеки предмет.  Учениците полагат GCSE-изпити по различни учебни дисциплини, включително математика и английски език, като обикновено избират до към десет учебни предмета. Изпитните резултати се оценяват с A*, A, B, C, D, E, F, и G, като A* е най-високата оценка. Учениците, които не успеят да достигнат оценка „G”, се отбелязват с оценка „U” като „unclassified” (неиздържал) и не получават свидетелство. Обсъжда се включването в бъдеще  и на други учебни предмети от професионалното обучение  в опциите за GCSE-изпитите.  Един предмет от професионалното обучение на ниво GCSE се равнява на два (общообразователни/теоретични) GCSE- предмета по размер и изисквания.

За първия период на обучение съществуват различни видове училища –  общообразователно средно училище с различни профили (comprehensive school), класически гимназии (grammar schools), профилирани средни училища (specialist schools), градски технологични колежи (city technology colleges) и т.нар. академии (academies).

Общообразователното средно училище с различни профили (comprehensive school) е най-предпочитаното и близо 90 на сто от учениците учат в такива училища. За тези училища не се полага приемен изпит или друга форма на подбор и те приемат ученици,  без оглед на способностите им.

При класическите гимназии  (grammar schools)  се прави подбор на учениците, в зависимост от знанията и уменията им.

Профилираните средни училища (specialist schools) са специализирани в определена област, като успоредно с това преподават предметите от Националния учебен план и дават обхватно и балансирано образование на учениците. Съществуват 10 области, в които има профилирани средни училища – по изкуствата, по мениджмънт и стопански науки,  по машиностроене,  по хуманитарни науки (история, география или английски език), по чужди езици, по математика и компютърно обучение, по музика, по природни науки, по технически науки, както и по спорт. Тези профилирани училища на всеки четири години трябва да обновяват профилите си. Профилираните училища имат правото да подбират до 10 процента от учениците си по знания и умения и трябва да получават външно спонсорство.

Така наречените „градски технологични колежи” („сity technology colleges” и „city technology colleges for the technology of arts” ) съществуват само в Англия. Те са независими училища, които се издържат с обществени средства. Тези училища се ръководят и са собственост на спонсори, които трябва да правят значителни вноски за издръжката на училищата. Статутът на тези училища изисква да се намират в градски райони и да обучават ученици от района, в който се намират, без оглед на различното им ниво на знания и възможности. Тези училища нямат право да събират такси и са задължени да предлагат широк спектър от учебни програми с акцент  върху естествените и техническите науки или практически технологии.

Друг вид средни училища са т. нар. „Academies” – те са създадени от спонсори от средите на бизнеса, духовенството или на доброволчески групи, които работят с родители от местната общност.  Тези училища се намират в райони с неравностойно положение и трябва да обучават местните деца, които са с различно ниво на знания и умения, изискване към тези училища е да предлагат обхватна и балансирана учебна програма с акцент върху определена област и нямат право да събират такси за обучението.

Друг вид училище са частните училища. Те  често са наричани „независими”. Повечето от независимите училища са частно финансирани и получават голямата част от средствата си чрез такси, плащани от родителите. Някои от тях получават също дарения и грантове.

В някои райони съществува система на среден (middle school) и горен курс (upper school) вместо обичайното комбиниране на основното и средното училище. По тази система децата напускат началното училище на осем или девет години, за да продължат в средния курс. След това те учат в средното училище (middle school) до 12- или 13-годишна възраст, преди да преминат в горния курс (upper school).

Образователно ниво след задължителното образование

В Англия и Уелс ниво след задължителното образование при пълна заетост на учениците се предлага в шестата година на много от средните училища. Няма официални изисквания за определена квалификация, за да се посещава шестата година на средните училища, но самите училища обикновено въвеждат свои изисквания за допускане.

Изпитите за Общото Свидетелство за образование – напреднало А-ниво (General Certificate of Education Advanced-level, GCE A-levels) се полагат по различните предмети поотделно и подготовката за тях може да е във всякакви комбинации от учебни предмети. Това е главният път към висшето образование. Структурата на изпитите GCE A-ниво неотдавна беше преразгледана. В резултат за достигането на най-високото ниво „A” (advanced) вече има нова система, известна като „AS/A2”. За да получат пълното ниво „A”, учениците трябва да завършат успешно три допълнителни „AS”-модула (advanced subsidiary units) първата година и три A2 модула втората година. През първата година от обучението на ниво след задължителното образование учениците могат да избират до пет учебни предмета, като всеки се състои от по 3 модула. Учениците държат и т.нар. „допълнителни” изпити (AS exams) по всеки от тези предмети. След завършване на първата година по всеки предмет учениците могат да изберат или да вземат изпит по предмета само на допълнителното AS-ниво, което им дава призната квалификация, или да продължат изучаването му още една година (т.нар. A2 year), след успешното завършване на която могат да достигнат пълното „А”-ниво.

„А”-ниво може да се вземе по около 80 специалности, 14 от които са  с Професионално свидетелство за образование (VCE – Vocational Certificate of Education).

GCE A-ниво и GCE AS-квалификация се оценяват по скала от A до E, като с буквата „U” се отбелязва слабата оценка „неиздържал”.

Изискванията за получаване на Професионалното свидетелство за образование (VCE – Vocational Certificate of Education) също претърпяха промени, за да се отговори на новия формат на „А”-нивото. И при професионалните училища бе въведена същата система AS/A2. Квалификацията се нарича GCE A ниво по техническо-приложни науки. Тя дава широк избор в областта на професионално техническото обучение.

Практическо (професионално)  обучение

Т. нар. „Аpprenticeship” (чиракуване) е практически ориентирана програма за обучение на младежи. Младите практиканти получават заплащане за труда си и възможност да придобият нова квалификация.

Програмата „Apprenticeship”е отворена за всички младежи на възраст между 16 и 24 години, които живеят в Англия.

Обучение за възрастни

Важен етап от образователната система е обучението на възрастни. Този вид обучение може да е с пълна или с непълна заетост на учащия се. То може да се провежда в колежите за обучение на лица над училищна възраст. Тези колежи традиционно предлагат курсове с технико – практическа насоченост, но в последно време те все повече се ориентират към предлагане на по – теоретични квалификации.

Advertisement

One Response to “Задължителна образователна система в Англия”

  1. Niki

    Jan 30. 2016

    За тези, които четат статията! Моля, проверете и сравнете информацията с други източници, тъй като има много невярна информация в тази статия. Срамота е, че този сайт е с цел помощ. Бих казала по-скоро е объркваща и не изчерпателна….

    Reply to this comment

Leave a Reply