Примерен изпит по английски език в британски университет – Вариант 2

Представяме ви и втория (от общо 3) вариант на примерния изпит по английски език за британски университет:

 

РАЗДЕЛ „ГОВОРЕНЕ“

(11-14 минути)

ЧАСТ ВРЕМЕ КАТЕГОРИЯ
1 4-5 минути Въведение & Интервю на Познати Теми
2 3-4 минути Индивидуално Продължително или Разширено говорене или Монолог
3 4-5 минути Двустранна Дискусия или Дискусия по тема

СЪВЕТ:

 • Не се опитвайте да представите подготвена реч или да говорите по тема, различна от зададената ви.
 • Когато отговаряте на “Да” или “Не” на въпросите на проверяващия, добавете повече подробности към отговора си. Във всеки случай се опитайте да дадете обяснение на поне една точка.
 • Не забравяйте, че ви изпитват, не за да оценят вашите общи познания, а способността ви да комуникирате ефективно.
 • Организирайте и свържете по подходящ начин своите идеи и изречения, като говорите ясно, с нормална скорост и използвате широк спектър от лексика.

 

РАЗДЕЛ „ПИСАНЕ“

В задачата за писане ще бъдете помолени да напишете есе в отговор на гледна точка, аргумент

или проблем. Ще имате две теми, между които да избирате. Ще трябва да пишете за една от тях, както и да напишете номера на темата, която сте избрали – тема 1 или тема 2, като е необходимо да напишете не по-малко от 250 думи. Разполагате с 40 минути.

СЪВЕТ:

 • Използвайте параграфи ясно; нека всеки параграф има определена идея
 • Не повтаряйте идеи, използвайки различни думи
 • Не копирайте цели изречения от въпроса – това няма да ви донесе повече точки
 • Придържайте се към темата; не пишете по несвързани теми
 • Обърнете внимание на броя на думите, необходими за написването на есето; ще загубите точки, ако не напишете поне 250 думи.
 • Научете се да разпознавате как изглежда текст от 250 думи; няма да имате време да броите по време на теста
 • Трябва да напишете изцяло отговорите си; отговорите, написани под формата на бележка или подточки носят нисък резултат
 • Обърнете внимание на правописа, граматиката и пунктуацията; ще изгубите точки за грешки от такъв тип
 • Избягвайте неформалния език
 • Не ползвайте научени на изуст примерни отговори; изпитващите знаят как да ги разпознават и вашият тест ще бъде невалиден
 • Отделете няколко минути, за да прочетете текста си отново и направете корекции, ако е нужно

 

Примерна тема за писмен изпит 1 

Boys are most influenced by their fathers and girls are most influenced by their mothers. Do
you agree or disagree? Use specific reasons to support your opinion. 

Момчетата са най-силно повлияни от бащите, а момичетата са най-силно повлияни от майките си. Съгласни ли сте или не? Използвайте конкретни аргументи, за да подкрепите мнението си.

Трябва да напишете поне 250 думи.

Примерен Отговор

* Това есе е от IELTS (международен изпит за владеене на английски език за чужденци) с общ резултат от 5.5

It is true that nowadays parent have a great influence over the children. Some people hold the opinion that the same sex is the major determination of influencing parent, but others have a negative attitude. As far as I am concerned, I agree that boys are most influenced by their fathers and girls are most influenced by their mothers. My arguments for this point are listed below.

First of all, a father is the person who have already passed that ways which are his son is passing now, in other words, sons are following their father’s footsteps. So, based on experience it is easy for a father to notice his sons’ drawbacks and to influence them.

Secondly, it is true that a boy is counted as a strong characteristics human, but a girl is a subtle and fragile one. It is hard for mothers to influence their sons, because it is not likely that vulnerable something can affect a strong one.

In conclusion, it seems to me unfair that boys are most influenced by their mothers. Based on at least two points above I strongly agree that children are influenced by a parent of the same gender.

Коментар:

Това есе е твърде кратко – съдържа едва 190 думи вместо минималното изискване от 250. Не е споменато нищо за момичетата, които са повлияни от майките си, което също е част от задачата – затова задачата е изпълнена само частично. Изреченията не са достатъчно сложни и има граматични грешки и неточности. Като цяло, това есе изглежда като есе за оценка 5.5.

 

Примерна тема за писмен изпит 2

Full time university students spend most of the time studying. They should be doing other activities too. To what extent do you agree or disagree? 

Студентите редовно обучение прекарват по-голяма част от времето си в учение. Те трябва да се занимават и с други дейности. До каква степен сте съгласни или несъгласни?

Примерен Отговор

* Това есе е от IELTS (международен изпит за владеене на английски език за чужденци) с общ резултат от 6

Full time study in university is a great experience in life but in parallel to that students become inactive in other activities such as working for their pocket money, sports, participating in debates and socialization. People differ in their opinion if students must engaged in other things or stay concentrated on their studies only. The discussion will be presented below, followed by my opinion.

Some people say that mere studying does not product an overall youth for a country. This way, students only earn theoretical knowledge –not practical. For instance, students can be intelligent during their studies but at the same time when they come in the market to work n, they fail and cannot develop their confidence and work as brilliantly as they were in university. Hence, the best approach for them need to be engaged here and there for practical experience.

On the other hand, others believe that building a better career is the foremost thing in today’s world. So, they are targeted to their studies and gain as much knowledge as they can. Furthermore, if they are diverted from their studies, they will not be able to make their target.

In my point of view, there must be blending of full time education and extra activities. It refreshes students’ minds and provides more energy to concentrate on it. Moreover, by this way, they will learn how to be mingled with other people in the society.

To summarize, it can be said that it is important to concentrate on study but on the other hand there must be something to keep them active and relaxed being involved in games, music, work and other extra activities.

Коментар:

Позицията на автора е свързана със задачата, въпреки че заключенията са донякъде повтарящи се. Основните идеи са уместни, но не всички са развити достатъчно добре. Използвани са свързващи думи и фрази, но понякога се повтарят или изглеждат не естествени. Не винаги е ясно на какво се позовава автора.  Направени са няколко опита да се използват по-сложни думи, но повечето са неточни. Случайното формиране на думи, както и граматическите грешки на автора не правят добро впечатление, но като цяло текстът е достатъчно лесен за разбиране. Като цяло, това есе изглежда като есе за оценка 6.

 

Примерна тема за писмен изпит 3

Popular events like the football world cup and other international sporting occasions are essential in easing international tensions and releasing patriotic emotions in a safe way. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Популярни събития като световната купа по футбол и други международни спортни събития са от съществено значение за намаляване на международното напрежение и изразяване на патриотични емоции по безопасен начин. До каква степен сте съгласни или не сте съгласни с това мнение?

Обосновете отговора си и дайте колкото се може повече примери, изхождайки от личния си опит. Трябва да напишете поне 250 думи.

Примерен Отговор

* Това есе е от IELTS (международен изпит за владеене на английски език за чужденци) с общ резултат от 7

The World Cup football match and the Olympics are held worldwide with great national support and expectations. As a fan of those competitions, I agree with the idea that sporting events can be necessary for international relations and national unity. In this essay, I will think about the effects of these popular sporting events.

First of all, the World Cup, Olympics and other international games work for easing tensions among different nations. For example, South and North Korea have football games regularly which give two nations a chance to understand each other deeply. In the mid 1990s, a hundreds of North Korean supporters came to South Korea with the footballers and they were very excited during the sporting events. Even if it sounds ridiculous, many South Koreans were quite surprised at that moment when North Koreans shouted and cried during the match. We all realized that they were very normal sports fans even though they were occasionally very secretive. Through the sports, two divided nations could reduce their political and ideological tensions and could feel the patriotic unity.

On the other hand, some sports matches can make international relations worse. For instance, football or baseball games between Korea and Japan are always big matches in two countries where full of tensions overflow. Sometimes, after the matches, the two rivals blame each other and their patriotic emotions explode in an aggressive way. Even much worse scenario is that the troubles caused by losing games affect the players directly. As far as I know, a couple of Korean players in Japan are suffered from invisible discrimination after the match between two countries.

In conclusion, I think that international sporting occasions can be one of the good ways to ease tensions or to release patriotism safely. However, I believe that games can not be the fundamental ways for the sound patriotism or peaceful international relations.

Коментар:

Много добре. Това е есе на високо ниво.

 

Примерна тема за писмен изпит 4

As computers are being used more and more in education, there will be soon no role for teachers in the classroom. 

Тъй като компютрите се използват все повече и повече в образованието, скоро ролята на учителите в класната стая ще стане ненужна.

Дайте основание за отговора си и включете всички съответни примери, изхождайки от вашия собствен опит. Трябва да напишете поне 250 думи.

Примерен Отговор

* Това есе е от IELTS (международен изпит за владеене на английски език за чужденци) с общ резултат от 8

 There is no doubt that education and the learning process has changed since the introduction of computers: The search for information has become easier and amusing, and connectivity has expedited the data availability. Though experts systems have made computers more intelligent, they have not yet become a substitute of the human interaction in the learning process. In my opinion what can be expected is a change of the teachers’ role, but not their disappearance from the classroom.

Nobody can argue that the acquisition of knowledge is more fun and easier with computers. The mere activity of touching and exploring this device constitutes an enjoyable task for a child. This, accompanied by the relaxing attitude and software interactivity, usually contributes to a better grasping of new knowledge. At a higher educational level the availability of digital books, simulators and other academic materials provide the student with an ever accessible source of information, that otherwise would not be at hand.

But, besides the increasing complexity and behavior of intelligent software, which is usually embedded in the academic digital material, the need for human interaction in the learning process will always be present, at least in the foreseeable future. There is the necessity for a human being to be able to determine what the specifics needs of each individual are. The expertise of a teacher in how to explain and adapt complex concepts to different individuals can hardly be mimicked by a computer, no matter how sophisticated its software is.

As computers are becoming a common tool for teaching, teachers should be more aware of their role as guides in the acquisition of knowledge rather than transmitters of facts. They have to be open minded to the changes that are taking places, keep updated and serve as problem solvers in the learning process, thus allowing students to discover the fact for themselves.

To summarize, in my personal view, teachers play and will continue to play an important role in the classroom, especially at the primary level. No matter how complex computers become, there will be no replacement for the human interaction, but in the way haw this interaction takes place.

Коментар:

Много добре. Това е едно отлично есе.

Вижте и другите два варианта на изпита по английски език тук:

Вариант 1

Вариант 3

Към уводната статия – ТУК.

Ако имате интерес да Ви съдействаме напълно безплатно за записване в университети във Великобритания,  свържете се с нас на help4bulgarians@gmail.com, телефон 0208 144 8408 и 0778 606 7076.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply