Съкращенията – толкова популярни в английския език

Съкращенията са доста популярни в английския език и често доста затрудняват чужденците, изучаващи английски език. Те се създават непрекъснато и ако човек не следи медиите непрекъснато, често не успява да ги разбере.

Ето няколко от тях, съставени от части от различни думи:

brexit – British exit – напускането на Европейския съюз от Обединеното кралство

Indyref2 – изписвано още като Indy Ref 2 или слято IndyRef2 – втори референдум за независимост на Шотландия

neocons – neoconservatives – неоконсерватори

Доста популярни са и абревиатурите и акронимите

Абревиатури са съкращенията, в които  участват само първите букви на думите в една фраза. Акроними се наричат тези абревиатури, които се четат като една дума, а не буква по буква – например, AIDS [eids] , а не [ei ai di es]. Примери за някои от абревиатури и акроними даваме по-долу. Имайте предвид, че в британския английски е обичайно абревиатурите да се пишат без точки, но в американския английски често се изписват с точка след всяка буква – ASAP (бр.англ.) –  A.S.A.P. (амер. англ). Тук ще даваме примерите с британския правопис:

ASAP  –  as soon as possible – колкото може по-скоро

ETA – Estimated Time of Arrival – очаквано време на пристигане

AIDS [eids] – Acquired Immune Deficiency Syndrome – СПИН – Синдром на придобитата имунна недостатъчност (акроним)

HIV – Human Immunodeficiency Virus – човешки имуннодефицитен вирус, ХИВ

ADD – Attention Deficit Disorder – разстройство с дефицит на вниманието

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder  – разстройство с хиперактивност и дефицит на вниманието

DOB – Date Of Birth – дата на раждане

OTC – Over The Counter – без рецепта (за лекарства, продавани без рецепта)

FYI – For Your Information – за ваша информация

SUV – Sports Utility Vehicle –

AKA – Also Known As – още познат като (под друго име)

DND – Do Not Disturb – моля, не ме безпокойте

OT – Overtime (извънреден труд) или Occupational Therapist (ерготерапевт)

HR – Human Resources – Човешки ресурси (ЧР)

TBC – To Be Continued – Продължението следва

UFO – Unidentified Flying Object – НЛО

SD card – Secure Data card

Съкращения се ползват и в готварските рецепти:

tsp or t – teaspoon/teaspoons – чаени лъжички

tbs, tbsp or T – tablespoon/tablespoons – супени лъжички

c – cup/cups- чаша

gal – gallon – галон

lb – pound/pounds – паунд  или около половин литър, 437, 18 мл

pt – pint – пинта – 568.261 мл

Съкращения от латински:

AM (от лат. ante meridian) преди обяд и  PM (от латинското post meridian) след обяд .

AD ( Anno Domini) – след новата ера

e.g. (exampli gratia) – например, даден е пример

i.e.( id est) – тоест

“Etc”[ets] (etcetera) – и т.н.

“viz”(videlicet) – а именно

n.b. или N.B.! (nota bene) – отбележи! Внимание! 

Съкращения, поставяни след имена

Dr. Joseph Conrad, PhD – Д-р Джоузеф Конрад, доктор по философия – Philosophy Doctor

Martin Luther King, Jr. (Junior) Мартин Лутър Кинг Младши

Още примери:

 

BA – Bachelor of Arts

BS – Bachelor of Science

MA – Master of Arts

M.PHIL or MPHIL – Master of Philosophy

JD – Juris Doctor

DC – Doctor of Chiropractic

PA – Personal Assistant

MD – Managing Director

VP – Vice President

SVP – Senior Vice President

EVP – Executive Vice President

CMO – Chief Marketing Officer

CFO – Chief Financial Officer

CEO – Chief Executive Officer
Някои от примерите в материала са взети от Your dictionary

Advertisement

No comments.

Leave a Reply