Тръгване на училище

Избор на училище
Вие имате право да изразите мнение относно училището за детето ви. Изразяването на мнение не означава, че на детето ви ще бъде направена оферта в съответното училище, но местните образователни власти (local education authority – LEA) най-вероятно ще се съобразят с вашия избор, като се вземе предвид политиката на приемане в даденото училище.

Когато решите в кое училище желаете детето ви да отиде, ще трябва да уведомите или училището, или LEA, в зависимост от вида на училището, което сте избрал(а). Училището или LEA ще могат да ви предоставят съответния формуляр.

Политика на приемане
Политиките се различават в различните училища, но обикновено критериите включват:
• дали детето има брат или сестра, които вече посещават училището;
• колко далече от училището живее детето;
• дали детето живее в района на училището;
• дали училището е религиозно и дали детето почита съответната религия;
• дали родителите предпочитат училище само за момчета, или само за момичета, или смесено училище;
• дали детето ви е било изключено от две или повече училища. LEA или правителственото тяло могат да откажат приема на подобни ученици;
• дали училището подбира учениците си по академична способности. В гимназиите учениците се подбират изцяло по академични способности. В други училища само определени ученици се подбират по академични способности.

Какво можете да направите ако избора ви на училище е отхвърлен
Ако на детето ви не е предложено обучение в училище по ваш избор, училището или LEA трябва да ви дадат обяснение. Причината може да е заради популярността на училището, в следствие на което няма свободни места.

Можете да проведете неофициален разговор с LEA или правителственото тяло, като по този начин може да избегнете официалната процедура по подаване на жалби и бързо да разрешите проблема. Обикновено има срок за обжалване, така че ако провеждате официална дискусия, проверете дали имате достатъчно време.

Ако, след дискусията и преговорите, LEA или училището отказват да приемат вашия избор и предлагат на детето ви училище, което е неприемливо за вас, можете да обжалвате пред местния комитет по жалбите. Училището или LEA трябва да ви информират как да обжалвате евентуално тяхно решение и какви са сроковете за това.

Деца със специални образователни потребности (special education needs – SEN)
Едно дете се определя като имащо специални образователни потребности (SEN), ако има затруднения с обучението, което изисква специален образователен процес. Учениците с специални образователни потребности, на възраст между 2 и 19 години, имат право да получат редовно обучение, съответстващо на техните потребности и, което може да бъде в специализирано или общообразователно училище, или някъде другаде. Ако искате може да образовате детето си у дома, при условие че образованието е удовлетворително и е одобрено от LEA. Ако детето ви има SEN, или смятате, че може да има, свържете се колкото си може по-скоро с LEA, за да го обсъдите. Освен това, има множество организации, които могат да осигурят съвет и подкрепа, като Centre for Studies on Inclusive Education (0117 328 4007), които дават информация и съвет относно специалните образователни потребности за децата в предучилищна и училищна възраст до 19 годишна възраст.
Parents for Inclusion (линия за помощ: 020 7582 5008) е самостоятелна организация, която дава информация, съвет и подкрепа на родителите на деца с трудности в образованието.
Contact a Family (020 7608 8700) свързва родителите на децата с трудности в образованието с други семейства и местни групи, оказващи подкрепа.

Дъщеря ми получи диагноза аутизъм. Може ли да продължи са ходи в местното основно училище?
Вашата дъщеря трябва да бъде оценена от LEA и може да бъде определена като дете с специални образователни потребности (SEN). На всички деца с специални образователни потребности трябва да бъде осигурено образование, което отговаря на техните потребности. Това образование може да бъде и във вашето местно основно училище, специализирано училище или някъде другаде, в зависимост от потребностите. Ако смятате, че предложеното обучение не съответства на нейните потребности, имате право да обжалвате решението. Повече съвет и подкрепа можете да получите от Centre for Studies on Inclusive Education на: 0117 328 4007.

Деца с физическо увреждане
Отношението към децата с физическо увреждане в училищата не трябва да е по-различно от отношението към останалите деца, като това се отнася както за настоящите, така и за бъдещите ученици. Повече информация можете да получите от:
Disability Rights Commission (DRC: www.drc-gb.org). Други организации, които предлагат съвет и подкрепа, са:
Council for Disabled Children (020 7843 1900), информационна служба за родители и професионалисти относно потребностите на децата с физически увреждания, ученици и студенти;
Disability Wales (029 2088 7325)
Royal National Institute for Deaf People (www.rnid.org.uk) – 0808 808 0123 (безплатен телефон); textphone: 0808 808 9000 (безплатно).
RNID Information and Casework Service осигурява информация за глухите хора и хората, които имат затруднение със слуха, които са били дискриминирани в образованието.

Equality and Human Rights Commission – уебсайт equalityhumanrights.com Телефони: England – 0845 604 6610 (0161 829 8100), Scotland 0845 604 5510, Wales – 0845 604 8810 ( 029 2044 7710)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply